Menu
ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem
rozšířené vyhledávání

Program Začít spolu

Co je program Začít spolu?

Vzdělávací program Začít spolu (v mezinárodním označení „Step by Step“) je v České republice realizován od roku 1994 v mateřských a od roku 1996 v základních školách. Jde o vzdělávací program zdůrazňující individuální přístup k dítěti, partnerství školy, rodiny a širší společnosti v oblasti výchovy a vzdělávání. Na naší škole probíhá výuka v tomto programu od školního roku 2006/2007, jako alternativa klasického vzdělávání.

Začít spolu je vzdělávací program pro výchovu a vzdělávání dětí, jehož hlavní cíle jsou:

- Dítě jako tvůrce svého vzdělání – dítě má možnost se určitou měrou podílet na svém vzdělávání, má možnost volby.

- Rodič jako vítaný partner školy – důležitá je úzká spolupráce s rodinou

- Učitel jako průvodce dítěte na jeho cestě vzděláním

V čem je tedy program jiný? Nejlépe to vysvětluje popis jednoho dne ve třídě.

Ranní kruh (10 – 20 min) - je místo pro společné setkávání, odehrávají se zde různé aktivity. Doba je různá, záleží na druhu aktivity i na potřebě dětí. Je to místo pro udržování různých rituálů, například vzájemného pozdravu, společného zpěvu písně. V kruhu mají děti možnost sdělit ostatním své zážitky z předešlého dne, vyjádřit své pocity, jak se mají, jak se vyspaly apod. Platí zde však pravidlo: kdo nechce sdělovat ostatním, nemusí.
Ranní kruh je také vhodný pro motivaci k tématu, o kterém se budou děti učit. V kruhu se dále děti seznamují s organizačními informacemi, co je ten den naplánováno, jaké aktivity je čekají. Tyto informace bývají zprostředkovány dětem pomocí ranní zprávy, dopisu. Právě práce s touto zprávou bývá pravidelnou činností ranního kruhu.
Ranní kruh slouží především k usnadnění přechodu z domova do školy a k naladění a motivaci dětí na aktivity, které je čekají v průběhu dne.

Integrovaná tematická výuka (blok v délce jedné vyučovací hodiny, s přestávkami může být i více bloků za sebou) – jedná se o společnou práci dětí. Je to část dne, ve které děti pracují samostatně nebo ve dvojicích či malých skupinkách. Pomocí různých metod učení a didaktických her si děti osvojují a procvičují učivo českého jazyka, matematiky, prvouky, vlastivědy a přírodovědy, ale také cizího jazyka. Třída pracuje na společném zadání.

Velká přestávka (30 min) - slouží k odpočinku a regeneraci. Děti mohou za příznivého počasí trávit přestávku venku na školním hřišti a uvolnit tak svou energii. Za nevhodných podmínek setrvávají děti v prostorách třídy, kde mají k dispozici různé společenské hry, mohou si číst a diskutovat se svými spolužáky. Tento čas je velmi důležitý pro utváření a udržení dobrého sociálního klimatu ve třídě.

Práce v centrech aktivit (60 min) - zde mají děti připravené úkoly, které se vztahují k tématu projektu, který v daný okamžik řeší. Do center se děti zapisují dle daných pravidel. Podmínkou je, aby každé dítě prošlo během daného času – týden, čtrnáct dní - všemi povinnými úkoly v jednotlivých centrech. V praxi to znamená, že každý den musí navštívit jiné centrum. Každé centrum má svůj název, odvozený od náplně práce. Nejčastěji jsou tato centra:
- centrum čtení a psaní 
- centrum matematiky 
- centrum pokusů a objevů
-  výtvarný ateliér
Centra mohou být přejmenována, někdy mohou názvy vycházet z daného tématu.
Úkoly v centrech aktivit jsou většinou takové, při kterých děti spolupracují, kooperují. Před započetím práce si musí nejprve rozdělit role, aby se jim dobře spolupracovalo. Jedná se o roli čtenáře, zapisovatele, badatele, tišícího, mluvčího apod.
Aktivity vedou děti k přemýšlení a zároveň k praktické činnosti. Děti se při práci učí pracovat s informacemi, vyhledávat je a zpracovávat a také je prezentovat ostatním. Při práci v centrech aktivit nastává ve třídě situace, kdy se ve stejný čas odehrávají různé činnosti. Učitel v této chvíli přechází do role pozorovatele a pomocníka.

Hodnoticí  kruh - den ve třídě končí opět společným setkáváním, tentokrát v závěrečném, hodnoticím kruhu. Zde je prostor pro prezentaci práce, hodnocení, co a jak se podařilo, co se naopak nepodařilo a proč. Děti si zde zároveň mohou vyměňovat své zkušenosti, učit se navzájem. Každé dítě hodnotí jak svou práci a své pokroky, tak také práci svých spolužáků. Mohou dávat druhým doporučení, chválit je nebo naopak děkovat druhým za jejich pomoc. Na hodnocení se podílí také učitel. Závěrečný kruh slouží k rozloučení a uzavření celého dne.

Třídy jsou Vám otevřené, sami se přijďte podívat, jak děti s vyučujícími pracují.

Další informace o programu naleznete na adresách:

Informace: