Menu
ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem
rozšířené vyhledávání

Slovní hodnocení

Slovní hodnocení na naší škole má mnohaletou praxi a je velmi kladně hodnoceno samotnými rodiči žáků. Dobrou zpětnou vazbu máme také od rodičů našich absolventů, kteří mohou objektivně posoudit přínos slovního hodnocení pro osobnostní rozvoj jejich dětí z pohledu přechodu na jiné typy škol s tradiční klasifikací.

Slovní hodnocení je konkrétnější (na rozdíl od klasifikace Vám říká, co dítěti jde nebo co mu činí obtíže) a  objektivnější (např. jednoznačné vyjádření: „Při řešení slovních úloh volí správný postup, ale dělá numerické chyby.“).  Nehodnotí se jen znalosti ale i dovednosti a schopnosti, protože k tomu, aby byl člověk v něčem úspěšný, potřebuje také samostatnost, tvořivost, houževnatost, sociální cítění apod. Hodnotí se pokrok dítěte (srovnání s ostatními má velký vliv na sebevědomí a přitom je zavádějící, protože je srovnáván malý vzorek dětí jedné třídy. Také záleží, jaká se právě sešla „konkurence“). Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jeho vývoji, ohodnocení píle a jeho přístupu ke vzdělávání. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat. Při hodnocení je stavěno na povzbuzení, ocenění a pozitivní motivaci. V případě přestupu žáka do školy, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy, převedeme slovní hodnocení do klasifikace.

Žák je slovně hodnocen nejen na vysvědčení, ale zpětnou vazbu dostává také každý měsíc formou měsíčního hodnocení. Výjimkou je pouze měsíc, ve kterém proběhly tripartitní schůzky, na kterých je přítomen žák, rodič a učitel. Zde všichni mají možnost se společně vyjádřit nejen k výsledkům vzdělávání, ale ke všemu, co vzdělávání ovlivňuje (příprava na vyučování, vztahy s vrstevníky, průběh vyučovacího procesu…).

Sebehodnocení žáka

Sebehodnocení žáka je nedílnou součástí procesu hodnocení. Považujeme jej současně za jednu z významných kompetencí, kterou chceme žáka naučit. Sebehodnocení učí odpovědnosti za své výsledky v učení. Vyučující vytváří vhodné prostředí a příležitosti, aby žák mohl věcně hodnotit sebe a svoji práci. Na konci každého týdne žáci sebehodnotí výsledky své práce. Oba názory jsou průběžně konfrontovány. Je velmi důležité, jaký postoj ke svým výsledkům zaujímá samotný žák. Učitel má tak možnost působit na příliš sebekritického žáka nebo naopak nezdravě sebevědomého a pomáhat mu nastavovat vnitřní hranice a zrcadlo pro objektivní posouzení svých výsledků a výkonů. Cílem je ideální shoda obou hodnocení tak, aby byla pro žáka motivační do dalšího období.

Ukázka slovního hodnocení na vysvědčení - 4. třída

Jméno Eda využijeme jako ilustrační.

Chování: Eda v prvním pololetí pracoval dle svých možností. Ke spolužákům se chová slušně a kamarádsky. Chování ve školní družině se po konzultaci výrazně zlepšilo. S dospělými vychází dobře. Své školní povinnosti plní částečně, jeho příprava je nepravidelná. V tomto pololetí příliš nejeví zájem o výuku. Uvažuje celkem samostatně, občas opisuje od spolužáků řešení zadaných úloh. Někdy dokáže pomáhat spolužákům při hledání správných řešení zadaných úloh. Při práci v centrech je pohotový, bystrý, dokáže se skupinou spolupracovat. Zvládá bez pomoci své sebehodnocení. S pomocí dokáže částečně naplánovat svou další přípravu do školy. Deníček si píše pravidelně, chválím.

Český jazyk: Eda probrané učivo z českého jazyka ovládá se značnými mezerami. Částečně dovede používat získané vědomosti a dovednosti při řešení úkolů, dopouští se však chyb. Jeho úroveň vyjadřování v hodinách je výstižná, ale méně přesná. Opakování vyjmenovaných slov a učiva 3. ročníku mu nečinilo potíže. Nové učivo slovní druhy, určování pádu, čísla a rodu podstatných jmen si potřebuje pravidelně procvičovat.

Literatura: Velmi dobře dokáže najít rýmující se slova a vidí schéma v básni. Ovládá určování druhu rýmu. Chápe význam slova pranostika a novoroční předsevzetí. Jeho vypravování bylo moc pěkné a držel se osnovy. Velmi ho chválím za příběh, který měl spád i hezké téma. Po stylistické stránce výborná práce.

Matematika: V matematice Eda k učení potřebuje stálé podněty. Snaží se pracovat samostatně, někdy se potřebuje poradit se spolužáky, aby si ujasnil správný postup při řešení zadaného úkolu. Násobení a dělení ovládá bez opory v násobkové tabulce. Slovní úlohy řeší s chybami, kvůli nepřesnému čtení zadání. S celými čísly a zlomky potřebuje dále pracovat, aby si ujasnil správné postupy. Dobře pracuje v geometrii.

Anglický jazyk: Eda je v anglickém jazyce aktivní, samostatný, dobře spolupracuje s vyučující i ostatními spolužáky. Probíraná témata i slovní zásobu bezpečně ovládá. Občas má potíže se správnými psanými tvary slov, ale po zopakování si dokáže chyby opravit. V konverzaci si je mírně nejistý výslovností, i přesto se nebojí komunikovat v cizím jazyce.

Přírodověda: Eda v přírodovědě využívá svých vědomostí získaných ve škole i v běžném životě. Při řešení školní i domácí práce se snaží překonávat potíže a odstraňovat chyby. Probíraná témata částečně ovládá. Referát na téma ekosystém rybník vypracoval s nedostatky – málo zjištěných informací k zadanému tématu, osnovu referátu dodržel z části.

Vlastivěda: Ve vlastivědě je většinou Eda aktivní. Zadanou práci si plní pouze s drobnými nedostatky. Učivo prvního pololetí v podstatě ovládá.

Pracovní činnosti, výtvarná výchova: Eda je při pracovních činnostech a výtvarné výchově v práci pečlivý. Rád zapojuje při své tvorbě fantazii, dokáže pracovat s různými materiály a technikami. Chválím za pěkně vypracovaný projekt Srdce s láskou darované.

Hudební výchova: V hudební výchově pracuje Eda skvěle. Chválím za nácvik a vystoupení na vánoční besídce, práci v hodině i zájem při poslechu klasické hudby.

Tělesná výchova: V tělesné výchově vyniká Eda svou silou a hbitostí. Výborně mu jdou míčové hry, gymnastika i atletika. Vše ho navíc velmi baví. Rád na sobě pracuje a zdokonaluje se. Je výborný sportovec. Při zimním pobytu na horách zvládl základy lyžařských technik. Velice oceňuji zapojení Edy do projektu Cirkus Happy Kids, kde se účastnil nácviku a vystoupení pro veřejnost.

Ukázka měsíčního hodnocení - říjen 4. třída

V říjnu se Eda zapojil do projektu Circus Happy Kids. Velmi dobře spolupracoval se spolužáky z partnerské základní školy a výborně reprezentoval naši školu při veřejných vystoupeních. Za to mu patří velké poděkování.

ČJ – V českém jazyce jsme opakovali vyjmenovaná slova po B – F – L – M – P. Eda vyjmenovaná slova zná, ale je potřeba stále opakovat slova příbuzná a použití vyjmenovaných a příbuzných slov v textu. Stále dělá chyby v používání čárek nad dlouhými slabikami, při pečlivé kontrole lze tyto chyby odstranit. V tomto měsíci jsme se zaměřili na básně a druhy rýmů. Žáci hledali v podzimních básních rýmy, označovali je a pak určovali druh rýmu. Také zkoušeli vymýšlet nové. Eda velmi dobře dokáže najít rýmující se slova a vidí schéma v básni. Ovládá určování druhu rýmu.

M – V matematice jsme se zaměřili na prostředí dědy Lesoně a použití tohoto prostředí při řešení rovnic o jedné neznámé. Při řešení těchto úloh se Eda orientuje a umí najít správná řešení a postupy. Velmi dobře se Eda zapojil do řešení slovní úlohy přelévání nádob. Při počítání složených příkladů umí používat správný postup, ale je potřeba zaměřit se při opakování na násobení v oboru 0 – 10.

AJ – V angličtině pracuje Eda velmi dobře. Slovní zásobu má dostatečnou, v hodinách je aktivní. Při poslechových cvičeních má mírné potíže s porozuměním, ale při pravidelném opakování slovní zásoby se určitě zlepší.

PŘ – V přírodovědě jsme probrali téma živočichové (živá příroda) a ekosystém les. Probranou látku Eda zná velmi dobře.

VL – Ve vlastivědě jsme probrali téma ČR demokratický stát a stání moc. Probranou látku ovládá částečně.

Pč, Vv – Při práci v centru ateliér se Eda zapojil do soutěže Malujeme s muzeem. Jeho práce je velmi pěkná a pečlivě provedená.

Ukázka vysvědčení žákyně v 1. třídě

Chování: Ida zvládla vstup do školy velmi dobře, po počáteční nejistotě začala rychle nacházet pevnou půdu pod nohama. Pomohlo jí v tom převážně navázání přátelských vztahů se spolužačkami. Nyní je už Ida jistější, pracuje zcela samostatně a v případě nejasností si dokáže říci o pomoc. Při práci je houževnatá, snaží se s nezdary bojovat a nevzdávat se. Při výkladu někdy nebývá zcela soustředěná a nechá se snadno rozptýlit kamarády. Do hodin chodí řádně připravena, svou domácí přípravu plní svědomitě.

Český jazyk: Ve čtení udělala Ida značné pokroky. Při čtení si ještě pomáhá hláskováním, ale zvládá přečíst i dlouhá a náročná slova. Jednotlivá písmena si s jistotou pamatuje, dokáže zapisovat krátkými slovy i své myšlenky. Z přečteného textu umí získat potřebné informace a dále s nimi pracovat. Nyní nás už čeká jen zlepšovat samotnou techniku čtení. Psaní bylo zprvu pro Idu obtížné, při práci je ale snaživá a snaží se tvar zapsat přesně podle předlohy. Držení tužky ještě není zcela upevněno, při psaní si správný úchop hlídá nebo po upozornění ho ihned opraví. Jednotlivé tvary jsou prováděny bez zbytečného tlaku a s velkou přesností. Ida si také zasluhuje pochvalu za pravidelné psaní deníčku s krásnými zážitky a obrázky.

Matematika: V matematice Ida ovládá učivo v celém rozsahu. Bez větších obtíží řeší početní příklady v oboru 0-10, zatím ještě s drobnou chybovostí. Doporučuji stále domácí procvičování. Velmi dobře řeší matematická prostředí (násypky, krychlové stavby, šipkové zápisy…). V matematice je Ida přemýšlivá a snaživá.

Prvouka: Při ústním procvičování prokázala Ida znalosti z celého rozsahu učiva. V hodině je aktivní, pochvalu si zasluhuje za práci s mapou ČR. Z vlastní samostatné práce i prezentace svých spolužáků získala celou řadu poznatků, které ještě potřebuje upevnit.

Centra aktivit: V centrech aktivit pracuje se zájmem. Při skupinové práci není tak průbojná, ale práci se snaží vždy splnit. Je nekonfliktní a svědomitá, při práci se nechá snadněji rozptýlit a pak se hůře vrací k dokončení úlohy.

Pracovní činnosti, výtvarná výchova: Při pracovních činnostech a výtvarné výchově využívá svou tvůrčí fantazii, při své práci je pečlivá a hodně nápaditá. V pracovních činnostech ráda pracuje s různými materiály a tvoří prostorové výrobky.

Hudební výchova: Opakování rytmu jí jde velmi dobře. Už se nebojí zpívat nahlas a slyší melodii písní také velmi dobře. V hodinách si opakovala starší písně, co už zná a učila se i nové. Pracovala i s hudebními nástroji. Použila je také v dramatické scénce Mach a Šebestová.

Tělesná výchova: Průpravu hodu míčkem ovládá. Ví, co znamená nízký start a umí z něj vyběhnout. Skok z můstku s rozběhem jí jde velmi dobře. Skok z trampolíny taktéž. Do společných her se zapojuje se zápalem. Kotoulu vpřed se nejprve bála, ale nyní jí jde už skvěle. Je dobře, že skok přes švihadlo nevzdala a po troše tréninku byl vidět skutečně velký pokrok.